BOEDELKENNISGEWING

In die boedel van wyle THEUNIS CORNELIUS ELS 
Identiteitsnommer: 720314 5101 088 getroud binne gemeenskap van goedere met ZELDA ELS
Identiteitsnommer: 810223 0026 086
Datum van afsterwe: 10 April 2013
Meester se verwysingsnommer: 12675/2013
Meesterskantoor: Johannesburg
Kennis geskied hiermee kragtens Artikel 35 (5) van Wet 66 van 1965 dat afskrifte van die Eerste en Finale Likwidasie en Distribusierekening in bogenoemde boedel in die kantore van die Meester van die Hooggeregshof te Johannesburg en die Landdroskantoor te Modimolle gedurende die tydperk van 21 dae, gereken vanaf datum van publikasie hiervan ter insae sal lê vir alle persone wat daarby belang het.
AM KOTZEE
ANNE-MARIE KOTZEE PROKUREURS
Thabo Mbekistraat 105A
Modimolle, 0510
Tel: 014 717 2525.


BOEDELKENNISGEWING

In die boedel van wyle: YVONNE BUYS
Gebore: 27 Januarie 1927
Identiteitsnommer: 270127 0006 084
Boedelnommer: 8823/2017
Adres: Eenheid 52C, Kokanje Aftree-oord, Kokanje, Modimolle
Datum van afsterwe: 19 November 2017
Krediteure in bogenoemde boedel word hiermee versoek om hul vorderinge in te lewer by die Eksekuteur binne ‘n tydperk van 30 dae vanaf datum van publikasie hiervan.
Eksekuteur: JASPER MARTIN BUYS
Adres: Postnet Suite 205, Privaatsak x1007, Lyttelton, 0140
Tel: 082 805 8341.


NOTICE OF SALE IN EXECUTION

KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING
Mandatory Fields / Verpligte Velde
Province:
Provinsie: Limpopo
Case number: Saaknommer: 202/2013
P/H or Docex Nr:
P/H of Docex No:
Type of Court:
Tipe Hof: In the Magistrate’s Court for
The name of the Court by which the order was given e.g Gauteng Division, Pretoria or The District of Pretoria held at Pretoria:
Die naam van die Hof waaruit die bevel gegee is bv. Gauteng Afdeling, Pretoria of Die Distrik Pretoria gehou te Pretoria: The District of Mokopane held at Mookgophong
Matter description: e.g. In the matter of / Saak beskrywing: bv. in die saak tussen: EUPHORIA HOA/NKIWE SOLOMON RANAMANE
Plaintiff(s) Name(s) and Surname(s) or Company Name(s): / Eiser(s) se Naam en Van of Naam van Maatskappy(e): EUPHORIA HOME OWNERS ASSOCIATION
Defendant(s) Name(s) and Surname(s) or Company name(s): / Verweerder(s) se Naam en Van of Naam van Maatskappy(e): NIKIWE SOLOMON RANAMANE
Type of Sale Heading:
Tipe Verkoping Opskrif: Notice of Sale in Execution: Immovable Property
Date of Sale:
Datum van Verkoping: 2018 - 01 - 31
Time of Sale:
Tyd van Verkoping: 10:00
The Immovable Property will be sold at 10:00 on 2018 - 01 - 31 at the premises of the Sheriff’s Office No. 133 - 6th Street, Naboomspruit, 0560 by the Sheriff for the Court Mookgophong to the highest bidder for cash, namely:
ERF 224 EUPHORIA GOLF ESTATE, MOOKGOPHONG, LOCAL MUNICIPALITY Registration Division KR Limpopo Province, held under title deed T88553/2012.
1. The sale is a sale in execution pursuant to a Judgement obtained in the above Honourable Court;
2. The Rules of the auction are available at the office of the Sheriff Mookgophong;
3. Registration as a buyer is per-requisite to specific conditions inter alia;
4. The office of the Sheriff will conduct the Sale with the auctioneers being the Sheriff Mookgophong
5. The Property will be sold for cash only to the highest bidder or sold subject to confirmation as per the Consumer Protection Act upon instruction from the execution creditor.
Address where sale is to be held: / Adres waar verkoping gehou gaan word:
Sheriff’s Office No. 133, 6th Street, Naboomspruit, 0560
Attorneys for Plaintiff(s): / Prokureur(s) vir Eiser(s):
LIGENFELDER AND BALOYI ATTORNEYS
Address of Attorney(s): / Adres van Prokureur(s)
257 Issie Smuts Street, Constantia Park, Pretoria
Attorney tel:
Prokureur tel: 012 993 1524
Attorney fax:
Prokureur faks: 012 993 1525
Attorney ref:
Prokureur verw: CN0220
Attorney acc:
Prokureur rek: Standard Bank - Trust Account, Acc no: 062 856 049.