BELA BELA  WYSIGINGSKEMA 112/08

KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE GRONDGEBRUIKSKEMA
Ons, GEO PROJECTS, synde die gemagtigde agente van die eienaar van erf 771, Warmbad Uitbreiding 3, Bela Bela, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dorpe, (Ordonnnsie 15 van 1986), saamgelees met die SPLUMA 2013 wet en verordeninge, kennis dat ons by die Bela Bela Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema, bekend as die Bela Bela Grondgebruikskema, 2008, deur die sonering van die eiendom hierbo beskryf, te wysig van af Residentieel 1 na Residentieel 3. Besonderhede van die aansoek lê ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Munisipale Bestuurder, Munisipale Kantore, Bela Bela, vir ‘n tydperk van 28 dae vanaf  9 Maart 2018.
Besware teen of vertoë ten opsigte van die aansoek moet binne ‘n tydperk van 28 dae vanaf 9 Maart 2018 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Privaatsak x1609, Bela Bela, 0480, ingedien of gerig word. Adres: Posbus 919, Bela Bela, 0480, Tel: 082 881 7252. (09&16/03).


BELA BELA  AMENDMENT SCHEME 112/08

NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE LAND USE SCHEME
We, GEO PROJECTS, authorised agents of the owner of erf 771, Warmbaths Extension 3, Bela Bela hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town Planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986) read together with the SPLUMA 2013 act and by-laws, that we have applied to the Bela Bela Municipality for the amendment  of the Town Planning Scheme, known as the Bela Bela Land Use Scheme, 2008, by the amendment of the zoning of the property from Residential 1 to Residential 3. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Municipal Offices, Bela Bela, for a period of 28 days from 9 March 2018.
Objections to or presentations in respect of the application must be lodged with or made in writing to: The Municipal Manager at the above address or Private Bag x1609, Bela Bela, 0480, within a period of 28 days from 9 March 2018 Address:  P.O. Box 919, Bela Bela, 0480, Tel: 082 881 7252. (09&16/03).


BELA BELA  WYSIGINGSKEMA 111/08

KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE GRONDGEBRUIKSKEMA
Ons, GEO PROJECTS, synde die gemagtigde agente van die eienaar van erf 48, Warmbad Dorpsgebied, Bela Bela, gee hiermee ingevolge artikel 56 (1) (b) (i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en dorpe, (Ordonnnsie 15 van 1986), saamgelees met die SPLUMA 2013 wet en verordeninge, kennis dat ons by die Bela Bela Munisipaliteit aansoek gedoen het om die wysiging van die dorpsbeplanningskema, bekend as die Bela Bela Grondgebruikskema, 2008, deur die sonering van die eiendom hierbo beskryf, te wysig vanaf Residensieel 1 na Spesiaal vir doeleindes van konsultasiekamers, kantore en verwante gebruike soos uiteengesit in Bylaag 203. Besonderhede van die aansoek lê ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Munisipale Bestuurder, Munisipale Kantore, Bela Bela, vir ‘n tydperk van 28 dae vanaf  16 Maart 2018
Besware teen of vertoë ten opsigte van die aansoek moet binne ‘n tydperk van 28 dae vanaf 16 Maart 2018 skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by bovermelde adres of by Privaatsak x1609, Bela Bela, 0480, ingedien of gerig word. Adres: Posbus 919, Bela Bela, 0480, Tel: 082 8817 252. (16&23/03).


BELA BELA  AMENDMENT SCHEME 111/08

NOTICE OF APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE LAND USE SCHEME
We, GEO PROJECTS, authorised agents of the owner of erf 48, Warmbaths Township, Bela Bela hereby give notice in terms of section 56 (1) (b) (i) of the Town Planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986) read together with the SPLUMA 2013 act and by-laws, that we have applied to the Bela Bela Municipality for the amendment  of the Town Planning Scheme, known as the Bela Bela Land Use Scheme, 2008, by the amendment of the zoning of the property from Residential 1 to Special for purposes of consulting rooms, offices and ancillary uses as describe in annexure 203. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the office of the Municipal Manager, Municipal Offices, Bela Bela, for a period of 28 days from 16 March 2018.
Objections to or presentations in respect of the application must be lodged with or made in writing to: The Municipal Manager at the above address or Private Bag x1609, Bela Bela, 0480, within a period of 28 days from 16 March 2018 Address:  P.O. Box 919, Bela Bela, 0480, Tel: 082 881 7252. (16&23/03).


BOEDELKENNISGEWING

In die boedel van: ALBERT GERHARDUS MICHEAL NEL
Identiteitsnommer: 600422 5012 083
Boedelnommer: 1554/2018
Meesterskantoor: Polokwane
Kennis geskied hiermee aan alle persone wat vorderings binne ‘n tydperk van 30 (dertig) dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing in te lewer by die ondergenoemde agent vir die Eksekuteur.
A M KOTZEE - EKSEKUTRISE
ANNE-MARIE KOTZEE PROKUREURS
Thabo Mbekistraat 105A
Posbus 4254, Modimolle, 0510
Tel: 014 717 2525
Faks: 014 717 2489.


MODIMOLLE LAND USE SCHEME, 2004

Ingevolge Klousule 23 van bgenoemde word hiermee aan alle belanghebbendes kennis gegee dat ek (volle naam), MOSETJA SIMANE JIM van voornemens is om by die Modimolle Plaaslike Munisipaliteit aansoek om Spesiale toestemming te doen om: TUCKSHOP op (Eiendom en voorstad) 5178 ook bekend as (Straatnaam en nommer)Ramahlodi Straat geleë in ‘n “Residensieel 1 sone. (“Bv.: Residensieel          1, Besigheid 4 ens.)
Enige beswaar, met redes daarvoor, moet binne 28 dae na publikasie van die advertensie in die Plaaslike koerant, naamlik skriftelik by of tot: Die Divisie Bestuurder: Dorpsbeplanning, Grondvloer, Modimolle Munisipale Gebou, Privaatsak x1008, Modimolle, 0510, ingedien of gerig word.
Volledige besonderhede en planne (as daar is) kan gedurende gewone kantoorure (08:00 - 13:00 en 13:45 - 15:00) by bogenoemde kantoor besigtig word, vir ‘n periode van 28 dae na publikasie van die kennisgewing in die Plaaslike koerant.
Sluitingsdatum vir besware:
Aanvraer se Straat en posadres:
5178 Ramahlodi Straat
Modimolle
0510
Cell: 074 263 4307.


MODIMOLLE LAND USE SCHEME, 2004

Notice is hereby given to all whom it may concern that in terms of Clause 23 of the abovementioned Scheme, I (full name) MOSETJA SIMANE JIM intends applying to the Modimolle Local Municipality for consent to: TUCKSHOP on (property and suburb) 5178 also known as (street name and number) Ramahlodi Street  situated in an Residential 1 zone. (“Example: Residential 1, Business 4 etc.)
Any objection, with the grounds therefor, shall be lodged with or made in writing to: The Divisional Manager: Town Planning: Ground Floor, Modimolle Municipal Building, Private Bag x1008, Modimolle, 0510, within 28 days of the publication of the advertisement in the Local newspaper viz:
Full particulars and plans (if any) may be inspected during normal office hours (08:00 - 13:00 and 13:45 - 15:00) at the abovementioned office for a period of 28 days of the publication of the advertisement in the Local newspaper.
Closing date for objections:
Applicant Street and postal address:
5178 Ramahlodi Street
Modimolle
0510
Cell: 074 263 4307.