Open your heart this Christmas

Die betekenis van Kersfees

“SKENK HIERDIE KERSFEES DIE GESKENK VAN JOUSELF, JOU TYD EN JOU WELWILLENDHEID.”

The meaning of Christmas

“GIVE THIS CHRISTMAS THE GIFT OF YOURSELF, YOUR TIME AND YOUR GOODWILL.”


Voltooi asseblief hierdie vorm en pos dit aan:
Abraham Kriel Kinderhuis, Privaatsak X1033, Nylstroom 0510. Epos: admin1@akknyl.co.za
Alle donateurs ontvang ’n Artikel 18A-kwitansie

Pleas complete this form and post to:
Abraham Kriel Children’s Home, Private Bag X1033, Modimolle 0510. Email: admin1@akknyl.co.za
All donors will receive an Article 18A receipt


A. DEBIETORDER/DEBIT ORDER:

’n Donasie wat maandeliks deur ons uit u bankrekening onttrek sal word op die eerste dag van elke maand.
A donation that will be deducted monthly from your bank account by us on the first day of every month.

 

B. BETALING PER TJEK/PAYMENT BY CHEQUE:

Maak tjek uit aan/Cheque payable to:
Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom

 

C. DIREKTE BANKINBETALING IN ONS REKENING/
DIRECT PAYMENT INTO OUR BANK ACCOUNT:

Naam van instansie/Name of Institution:
Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom

ABSA Bank

Rek no/Account no: 1100 140 000

Takkode/Branch Code: 632005

Verwysing/Reference: Christm18/your surname


  • Please provide your bank name, branch code, account number Verskaf asseblief u bank naam, tak kode, rekening nommer

BAIE DANKIE VIR U ONDERSTEUNING
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR SUPPORT

Top